DE WERELD NU

Het zegel der vertalingen van koranvers 8:67

koranvers

Het koranvers 8:67 geeft Frans Groenendijk alle aanleiding tot verdere overpeinzingen over Mohammed, de Koran en de islam.

Overpeinzingen naar aanleiding van de – afgelaste – wedstrijd Mohammedcartoon-tekenen: daar hoort een eigen cartoon bij!
Aan de leer van Mohammed [1] zitten meerdere zeer nare aspecten. De ‘man’ – of hij echt bestaan heeft en of hij als jonge wees seksueel misbruikt werd door zijn oom, doen er weinig toe

 • a) had last van visioenen, toevallen of nachtmerries,
 • b) uitte de meest uiteenlopende bedreigingen,
 • c) werd na zijn verhuizing naar Medina steeds gewelddadiger en
 • d) was zeer geslepen.

Daarnaast had hij ook nog een enorme minachting voor vrouwen [2], maar dat aspect is voor dit verhaal van iets minder belang.

Niet zo provoceren!
In de aanloop naar de cartoonwedstrijd van de PVV schreef ik een stuk over mohammedanisme, blasfemie en die wedstrijd. Ik wees erop dat – door niet de Koran, IS-achtige terreur en/of Allah centraal te stellen maar Mohammed zèlf – Wilders deze keer op nog langere tenen ging staan dan destijds met het filmpje Fitna. Opmerkelijker èn verontrustender nog dan de reacties uit landen die graag een hoofdrol spelen in ‘de wereld van Mohammed’ [3] waren de reacties in Nederland.

Allerlei lieden kwamen met iets over ‘provoceren van godsdiensten‘. Ze bedoelden echter helemaal niet godsdiensten, meervoud, maar gewoon die ene, die ‘religie’ van de wrede. Qua moed nogal uitgedaagden hielden hun eigen wedstrijd: wie kan Wilders als meest onbeschaamd wegzetten en wie kan tegelijkertijd op de meest orgineel-perverse wijze dreigers ‘ook een beetje gelijk geven’. In mijn ogen werd díé wedstrijd gewonnen door meneer Rob de Wijk die Voltaire wegzette als achterlijke, intolerante man.

VanDale geeft deze definitie van het werkwoord provoceren: “door woorden of daden uitdagen tot, uitlokken van ongeoorloofd gedrag“. De etymologiebank is helder kort: “latijn provocare [oproepen, opwekken, bemoedigen, prikkelen, uitdagen], van pro [voor] + vocare [roepen, oproepen, uitdagen].” “Uitlokken” en “prikkelen” spreken mij in deze verklaringen het meeste aan. Dat uitlokken doet direct denken aan door politiekorpsen wel eens ingezette lok-homo’s, lok-joden en lok-prostituees. Prikkelen verwijst direct naar het serieus geuite voorstel om cartoons te maken die niet zo prikkelend zijn…

Homo!
En het doet denken aan het vermijden van het gebruik van spreekwoorden en gezegdes. In samenlevingen die geplaagd worden door geïmporteerde en/of gekoesterde langtenigheid, wordt dat probleem steeds groter. Wanneer je spreekt van een aap die uit de mouw komt denken ‘Denkers’ dat dit een indirect aan de leer van Mohammed zelf ontleende uiting van afschuw betreft van die leer, of van Erdowahns volk. Hoor jij iemand zeggen dat je je niet op de kast moet laten jagen, dan kan jij daar een hint naar jouw homoseksuele geaardheid in horen. Dus een belediging. Als de wil er maar is, is er een weg naar gekwetstheid. Ik vind het overigens niet principiéél fout om enige moeite te doen mensen die zichzelf moslim noemen (of die geacht worden moslim te zijn!) niet nodeloos te kwetsen.

Tegen deze achtergrond staan mensen die zich zorgen maken over de nare aspecten van de leer van Mohammed, voor lastige vragen. Wat is het belangrijkste aspect om onder de aandacht te brengen: de geschiftheid in die leer sec, die vanzelfsprekende gewelddadigheid van de grondlegger(s), de geslepenheid/leugenachtigheid van de grondlegger(s) of toch vooral het gedrag van de mensen die de 21e-eeuwse vertegenwoordigers zijn van dit fenomeen: de beroepsmohammedanen?

Alsof de duivel ermee speelde werd ik direct nadat ik me voorgenomen had om ook een cartoon te produceren, herinnerd aan het uitzonderlijke koran-vers 8:67. Een vers dat staat voor die eerste twee aspecten. En niet alleen dáárvoor. Het verwijst bovendien naar de geschiedenis van de relatie tussen het mohammedaanse deel van de wereld en de rest èn naar de Koranische mythe van duidelijk Arabisch.

Leerzaam
Hoewel ik ten behoeve van mijn boek Islamofobie? de tekst van de Koran al bestudeerd had, stuitte ik pas op de opmerkelijke en volledige inhoud van 8:67 toen ik een recensie schreef van Wilders’ Marked for death. Cruciale zinnen uit die recensie:

Wilders citeerde Koran-vers 8:67 zo: “a prophet may not take captives until he has fought and triumphed in his land“. Toen ik dat las, was ik er vrij zeker van dat Wilders hier niet weergaf wat ikzelf in de Koran gelezen had. Ik zocht het na en ik bleek het goed onthouden te hebben. Maar Wilders had ook en méér gelijk. Voor mijn eigen boek las ik twee Nederlandse vertalingen van de Koran en slechts bij een paar honderd verzen waar ik zekerder over wilde zijn dat de Nederlandse tekst wel juist was, sloeg ik er tien Engelse op na. 8:67 was daar echter niet bij geweest!

Dankzij die duivelse ingeving heb ik me nu wat verder verdiept in dit opmerkelijke Koran-vers. Ik kwam vrijwel onmiddellijk terecht bij dit extreem leerzame overzicht met 56 vertalingen, alle (Engelse) vertalingen die men kon vinden. 35 daarvan kregen van deze site het predikaat Generally Accepted Translations of the Meaning mee. Let wel: ‘leerzaam’ verwijst hier evenzeer naar de variatie in vertalingen als naar de inhoud van dit vers. In zekere zin zijn ook de vertalingen in de andere door deze site gehanteerde categorieën de moeite van het bekijken waard: Controversial, deprecated, or status undetermined works en Non-Muslim and/or Orientalist works.

koranvers

Veel mensen kennen wel moslims, maar weten niets van de leer van Mohammed

Zelfs de naam van deze site is veelzeggend: ‘awakened’ duidt op een eerdere periode van slaap. Ik lees dat als een ernstige waarschuwing. (Bron van de afbeelding rechts) Wanneer je alleen afgaat op wat je zoal hoort van en meemaakt met moslims die geen moslim van beroep zijn, kan de neiging ontstaan om het ‘originele’ mohammedaanse gedachtegoed maar helemaal te negeren. Vanwege de fundamentele onhervormbaarheid van dat gedachtegoed, blijft dat goedje echter steeds smeulen en kan het overal opnieuw oplaaien en laait het nu ook al tientallen jaren op allerlei plaatsen in de wereld weer op.

De islamawakened-site heeft geen ‘Over Ons’-pagina. In plaats daarvan lezen we onderaan de startpagina: “Helping the West (!) read the Qur’an since 2003“. Voor de naam van het hoofdstuk waar dat opmerkelijke vers 8:67 deel van uitmaakt, vertaalt ook deze site ‘Al-Anfal‘ als: The Spoils of War [4].

Ja dames en heren, dit ‘heilige boek’ bevat een hoofdstuk getiteld De (oorlogs)buit en voor zover ik weet is er niemand in de wereld der ‘islamgeleerdgeleerdheid’ die zijn best doet om dat tegen te spreken. Voor alle (on)duidelijkheid zegt het eerste vers van dit hoofdstuk dat de buit toebehoort aan “Allah en zijn boodschapper“, maar staat in vers 41 van hetzelfde hoofdstuk dat slechts een vijfde deel van de buit voor dat onafscheidelijke duo is… Indien u nog maar weinig bent ingevoerd in de ins en outs van de leer van Mohammed, is het misschien verstandig om hier even te stoppen met lezen. Het zou zo maar kunnen dat u daarna zelfs besluit dat u nu wel genoeg weet van die leer…

– – – –

Een vertaalprobleem
Jaren geleden schreef ik terloops al eens over de vertaalbaarheid van de Koran. Dat stuk heette De Koran: onleesbaar, onbegrijpelijk of ongelooflijk?  Ik schreef:

De Koran is heel moeilijk leesbaar maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat dit maar zeer ten dele te wijten is aan de onvertaalbaarheid van het Arabisch… ,

.. maar die zinsnede vind ik na het bekijken van al die vertalingen van 8:67 wat stellig. Ik vervolgde mijn verhaal destijds al wel met:

… dat in de tijd van Mohammed nog zeer primitief was (hoe ironisch dat de Koran zelf beweert dat het Arabisch zo’n geweldige taal is).

Echter, pas terwijl ik die 56 vertalingen langsliep, bekroop me de vraag welk deel van die ‘onvertaalbaarheid’ te wijten was aan de kwaliteit van het geschreven Arabisch van die tijd en welk deel aan de opstelling van de vertalers.

Ingezoomd op 8:67
In bijna alle vertalingen bestaat 8:67 uit drie zinnen [5]. De laatste daarvan luidt: “Allah is almachtig en wijs“. Oninteressant want absoluut niet specifiek. Ook varianten van de middelste zin komen vaak voor. De strekking ervan is: het draait allemaal niet om dit leven maar om het leven na de dood. Een gruwelijk zinnetje eigenlijk, al dringt dat pas goed door wanneer je je realiseert dat deze gedachte ook door het hoofd gaat van de fanatiekste onder de volgelingen van Mohammed wanneer ze overgaan tot het gebruik van dodelijk geweld tegen ongelovigen of andersgelovigen.

Mij gaat het hier dus vooral om de eerste zin uit het vers. Die bestaat uit twee stukken. Het eerste daarvan gaat over het wel of niet krijgsgevangenen maken door ’n profeet (Mohammed) dan wel willekeurig welke profeet. Dan volgt een koppelwoord – meestal until – dat gevolgd wordt door de beschrijving van iets dat gebeurd is of nog zal gebeuren. Na het lezen van die 56 Engelse vertalingen en twee Nederlandse, kom ik – als beslist-niet-volgeling van Mohammed! – tot de volgende nogal vrije en daardoor nogal zinvolle vertaling van de inhoud van 8:67. Ik heb dit koranvers niet beschouwd als geïsoleerd van de rest van het boek en van de geschiedenis rond de figuur Mohammed [6]. En let wel: ik ken slechts enkele woorden Arabisch! [7]

8:67. Allah tot Mohammed: je mag geen krijgsgevangenen maken voordat je helemaal zeker bent van de volledige militaire overwinning op iedereen die zich verzet tegen dat geloof van ons.
8:68. Allah tot Mohammed: Normaal gesproken deden we dat dus niet, maar nu krijg je expliciet toestemming van me om dat geld te incasseren dat die ongelovigen uit Mekka je hebben aangeboden als losgeld voor hun vrienden.

Van de 58 vertalingen die ik bekeek, waren er drie het meest behulpzaam om tot dit ‘zegel der vertalingen‘ te komen [8]. De eerste daarvan was de Nederlandse vertaling van Kramers in de bewerking van Jaber en Jansen (ja, de bekende Hans), de andere twee kwamen van de zelfde bron. Die Engelstalige bron was The monotheist Group. Hun boek heet The Message – A Translation of the Glorious Qur’an. En islamawakened viel het dus op dat de elfde en dertiende editie van de vertaling door deze groep, van elkaar verschillen. Hulde voor de ‘ontwakers’ en voor hun openhartigheid hieromtrent!

Hier kun je via Amazon een exemplaar bestellen van The Message, al is niet duidelijk welke editie je dan ontvangt. Die editie elf was nummer dertien in die lijst van 30 Generally Accepted versies van 8:67 en het viel me direct op dat deze vertaling afweek van de twaalf erboven. In zekere zin vormde de ontdekking van deze afwijkende vertaling de sterkste bron van inspiratie voor mijn cartoon. Pas twee dagen later las ik de tekst van editie dertien. Daarin komt deze groep geleerde mannen bij nader inzien met deze nieuwe vertaling voor het vers:

And it was not for any prophet to take prisoners until he is bound by a campaign. You desire the materials of this world, while God wants the Hereafter for you. God is Noble, Wise.

De wijziging ten opzichte van hun eerdere editie betrof alleen het onderstreepte deel. In hun editie elf stond eerst dit:

.. unless it was in battle.

Dat was inderdaad best wel een tikje vreemd: hoezo zou er immers sprake kunnen zijn van krijgsgevangenen als er geen sprake was van een veldslag? Maar de aanpassing levert bepaald geen verheldering op, vooral omdat voor de vertaling van het koppelwoord de mannen toch weer ‘totdat‘ hebben gekozen in plaats van ‘tenzij‘. Ik voeg hier het woordje ‘weer’ toe, niet omdat ik nog andere edities van The Message gezien zou hebben, maar omdat veel meer vertalers ‘totdat’ gebruiken dan ‘tenzij’. Pfff.

En hoe lang moesten Mohammed en zijn gelovige krijgers nu volgens editie dertien wachten voordat ze krijgsgevangenen mochten gaan maken? Totdat Mohammed “verbonden was aan een ‘campaign‘” (bound=voltooid deelwoord van ‘bind’). Wij zeggen campagne: dat heeft net als die Engelse term vooral, maar niet uitsluitend, een militaire betekenis.

Het begin van de mohammedaanse jaartelling
Daarmee is deze ‘verbeterde’ vertaling van deze ‘monotheïsten’ de enige van die 56 vertalingen die dat woord campagne gebruikt. Dat is het vermelden waard omdat deze ambitieuze vertalers zèlf het onderstaande zeggen over hoe zij te werk zijn gegaan. Ze zetten zich expliciet af tegen andere vertalers. Die anderen zijn namelijk nogal eens van een specifieke mohammedaanse subsekte en zij niet! Zij zijn van het pure. Zij laten de tekst voor zichzelf spreken…

..nearly all translators have belonged to one school of thought or another, allowing the influence of such denomination(s) to come across in their interpretation of specific words or verses, and how they choose to translate them. The Great Qur’an [lees: onze vertaling], is an attempt to be free from the influences of sectarianism [hun eigen term], and gives the reader a genuine and honest viewpoint of Monotheism’s [watte, wiens?] Holy Book by translating it the way it always deserved to be translated. The Great Qur’an, is the result of a group effort by people who do not belong to any denomination, and for the first time in many centuries, are simply proud to call themselves ‘Muslims’ … (…) [we are] letting the text speak for itself and delivering to the reader as close a rendition of the pure message of the Qur’an as physically possible.

Dat ‘physically’ vind ik persoonlijk dan weer een dijenkletser! [9] Maar het verhaal rond dit vers wordt nog geschifter, hoor.
Op de eerste plaats is daar het wonderlijke gegeven dat deze groep het er op volgende koranvers 8:68 vrijwel exact zo vertaalt als alle anderen doen. In dat vers staat dat Mohammed zwaar gestraft zou zijn geworden –door Allah de Barmhartige natuurlijk, door wie anders?– voor het incasseren van losgeld voor krijgsgevangenen, als Allah hem niet eerst, in het toevallig onmiddellijk daarvoor aan hem geopenbaarde koranvers, er expliciet toestemming voor had gegeven … Kunt u het nog volgen? Misschien moet u zich juist dan een beetje zorgen maken.

Terug redenerend zou je kunnen stellen dat dit vers blijkbaar toegesneden is op het moment dat Mohammeds positie sensationeel veranderde: tot dan toe deed hij ‘spirituele uitspraken’, werd hij mogelijk door sommigen beschouwd als ‘vrederechter’ en leidde hij de plundertochten die hij met zijn maten uitvoerde; vooral op karavanen. Nu echter de verovering van Mekka in zicht kwam, werd hij echt een ware generaal en/of staatsman! Best opmerkelijk wel dat de mohammedaanse jaartelling niet met deze omslag begint, maar al circa twee jaar eerder toen het wat minder goed ging met Mohammed en hij van Mekka naar Medina reisde. Anderzijds sloeg hij volgens de overlevering op de vlucht omdat hij miskend, uitgelachen en/of gediscrimineerd werd. Dat klinkt verontrustend bekend.

Een gekuiste, westerse Koran?
Op de tweede plaats is daar het belangrijke gegeven dat het hier gaat om, in de woorden van een juichende reviewer, “a major project from westerners who are native speakers of both Arabic and English“.

Een groep die zich heeft getooid met de opmerkelijke naam, The monotheïst Group. Impliciet doch onmiskenbaar claimt deze groep, die volledig bestaat uit toegewijde volgelingen van Mohammed, via hun naam, dat zíjn leer een correctie is op en in de plaats komt van het joodse en het christelijk geloof. Terzijde: dit is echt een centrale boodschap in de Koran die in wezen ‘dialoog’ tussen deze drie monotheïsmen bij voorbaat een onzinnige onderneming maakt. Voor christenen en joden dan. Geen twijfel mogelijk: de insteek van deze groep lijkt op die van die ‘ontwakers’: “Helping the West read the Qur’an since 2003“.

Wie tot hier heeft doorgelezen bid ik: geloof mij niet op mijn woord, sla ook 8:68 er zelf op na en huiver. Hier slechts één, bijna willekeurig, voorbeeld van een vertaling ervan:

Ahmed Ali: Had this not been decreed by God in advance, you would have suffered a grievous punishment for what you took (as booty).

Niet helemaal willekeurig. Deze Ahmed Ali is volgens de inleiding bij zijn vertaling, een “distinguished Pakistani novelist, poet, critic, and diplomat” en zijn vertaling is in de VS uitgegeven. Ik heb dit voorbeeld bovendien gekozen vanwege dat ‘as booty’ tussen gewone, niet vierkante haken, terwijl het hier overduidelijk niet gaat om de letterlijke vertaling van die tekst die te boek staat als ‘eeuwig, onveranderlijk’ ja zelfs als ‘ongeschapen‘, maar om ’s mans uitleg daarbij.  In het wereldje waarin deze lieden werkzaam zijn, worden die commentaren vaak netjes tussen vierkante haken geplaatst, maar op vele andere plaatsen dan weer tussen gewone haakjes.

Tijd om terug te keren naar die lastige vraag: wat is nu het belangrijkste ‘nare aspect van de leer van Mohammed’, dat we vandaag de dag in het Westen aan de kaak moeten stellen? Is het de geschiftheid in die leer, die vanzelfsprekende gewelddadigheid van de grondlegger(s) of de geslepenheid/leugenachtigheid van de grondlegger(s) of van degenen die in de 21e eeuwse de vertegenwoordiger zijn: de beroepsmohammedanen? Daarvoor moet ik eerst nog iets schrijven over dat stukje koranvers na dat koppelwoord hatta, meestal vertaald als ‘until’. Eerst doe ik een experiment met Google Translate. Daarna vergelijk ik verschillende Engelse vertalingen van 8:67.

Een experiment
In de inleiding van de Koranvertaling van professor dr. J.H. Kramers komt deze zin voor: “Elke aanval op de waarachtigheid en waarheidsgetrouwheid van de Koran wordt door moslims hoog opgenomen.” Wanneer je deze tekst invoert in Google Translate, die door het computerprogrammatuur laat vertalen naar het Grieks, de uitkomst daarvan naar het Frans en die dan weer naar het Nederlands, komt er niet helemaal hetzelfde uit als wat je erin stopte: Elke aanval op de oprechtheid en oprechtheid van de Koran wordt vooral geabsorbeerd door moslims.

Voer je de eerste zin van 8:67 (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي) in en vraag je de Engelse vertaling dan krijg je: It was not for a prophet to have his captives until he thickens in. Vertaal je dat zonder omweg weer terug naar het Arabisch dan krijg je: لم يكن لنبي أن يكون أسراه حتى يتكاثف. Maak je er dan weer Engels van dan krijg je: It was not for a prophet to be imprisoned until he condenses.

Dit geeft wel een sterke aanwijzing. Het lijkt erop dat Arabisch voor dit zeer geavanceerde computerprogramma inderdaad moeilijker is dan Nederlands, Grieks en Frans gestapeld.

Het gebeuren en de locatie
En dan de variatie tussen en de constante in bijna al die vertalingen. Die variatie betreft het gebeuren en de locatie.
Voor dat gebeuren las ik 31 vertalingen met een ongeveer gelijke strekking:

battled strenuously (2x), hath made slaughter, hath greatly slaughtered, has fought, has fought and triumphed, gives a sound thrashing, subdued [everyone], hath subdued (3x), hath thoroughly subdued (5x), battled and subdued, subdued the enemy by shedding blood, conquered (2x), overwhelms [his enemy], widely exhausted the enemies, thoroughly decimated [the enemy], subjugated (the enemy), inflicts a massacre [upon Allah’s enemies], thoroughly crushed (the enemy), sufficiently suppressed the enemies, let much blood, fought and completely won, thoroughly overcomes, is firmly established en deze opmerkelijke: (the Muslim Force) engages (itself) in open and declared war (van Kamal Omar).

Die laatste wijkt vrij sterk af en lijkt meer op onderstaande vier die echt inhoudelijk verschillen van de meeste. Hij lijkt eigenlijk een beetje op de mijne ook.

Shabbir Ahmed: except temporarily, during warfare.
De Groep editie 11: unless it was in battle.
De Groep editie 13: he is bound by a campaign.
Sarwar: to strengthen his position.

In de vertalingen die de ontwakers kwalitatief minder vinden, zijn nog bloemrijkere beschrijvingen te vinden. Zijn deze vertalers soms geradicaliseerd? ‘Radicaal openhartig’ zou ik deze noemen als ik in een goede bui was en ‘schuimbekkend’ in een wat minder goede bui: “has let much of the blood of these (mischief-monger terrorist militants)”.

Let eens speciaal op het woord ‘enemies’. In drie vertalingen staan daar vierkante haken omheen: de vertaler geeft aan dat dit niet de letterlijke tekst betreft, maar als uitleg is toegevoegd. Drie zijn iets slordiger: ze zetten dat tussen gewone haakjes, maar er zijn er ook twee die helemaal geen haakjes gebruiken en dus suggereren dat dat woord voorkomt in het ongeschapen woord van Allah…

Hier is weinig twijfel mogelijk: we stuiten hier niet op een gebrek aan eenduidigheid, eigen aan het oude Arabisch, maar op de betrouwbaarheid van de vertalers. In niet alle vertalingen is sprake van een locatie en die locatie varieert minder dan die van ‘het gebeuren’, maar wel opmerkelijk: 22 keer gebeurt ‘het’ in ‘the land’, zes keer in of on ‘the earth’, een keer in ‘the region’, een keer ‘in the battlefield’ en een keer ‘in the country’.

Het antwoord
Hiermee is mijn twijfel over de kwestie van de (on)vertaalbaarheid niet helemaal verdwenen, maar tussen de regels door is inmiddels wel mijn belangrijkste vraag beantwoord: de aandacht moet gaan naar de geslepenheid/leugenachtigheid van de grondlegger(s) en nog meer naar degenen die in de 21e eeuw pal staan voor de leer: de extreme en nog extremere beroepsmohammedanen.

Ik zou willen dat beschaafde moslims begonnen met meelachen om die zogenaamde oelema. Dat ze in vredesnaam ophielden met luisteren naar de beroepsmoslims. Die zijn niet allemáál kwaadaardig, maar ze komen wel allemaal met gebreken: de een met nog grotere dan de andere. Geef ze gepast respect; daarmee bedoel ik: echt een klein beetje maar. Ze zijn geslepen, maar in het algemeen minder slim dan je vreest. Wel wijzen ze elke vorm van logisch nadenken af, zijn ze bedreven in het afscheiden van een brei van gematigd samenhangende woorden en beschouwen ze zichzelf in wezen als kaste van halfgoden, die mekaar niet te veel afvallen.

Geen illusies
Ik ben niet optimistisch over het aantal moslims dat beroepsmohammedanen wil en durft uit te lachen. Wanneer je een miljoen moslims dringend zou vragen dit artikel te lezen, verwacht ik dat er niet meer dan tien of twaalf het helemaal uit zouden lezen en dat er hooguit een of twee daarna daadwerkelijk anders naar de leer van Mohammed keken. Dat is een groot probleem. Voor Nederlanders en andere westerlingen schat ik dat aantal hoger in. Ik denk dat in een streekproef van een miljoen van hen, er enige honderden mensen het artikel uit zouden lezen en letterlijk tientallen van hen anders naar de leer van Mohammed zouden gaan kijken.

Medium des duivels
Nu ik bijna klaar ben met dit stuk, krijg ik opnieuw een duivelse ingeving. Hij/zij/het heeft het maar druk met mij! Een ingeving via het moderne twitter nota bene. Dankzij een heel indirecte boodschap daar, werd me ineens duidelijk dat mijn volgende stuk verder in moet gaan op die geschiedenis van de relatie tussen het mohammedaanse deel en de rest van de wereld, door middel van een recensie van een Nederlands boekje uit 1959 dat al ongeveer zeven jaar ongelezen in mijn boekenkast staat


 1. Ik gebruik zelden de verwarrende term islam. Mohammedanisme is eigenlijk een betere term omdat die direct wijst naar de kern en achilleshiel van het betreffende gedachtegoed. Het nadeel is dat ‘mohammedanisme’ best lastig uit te spreken is. Zeg het maar eens een paar keer achter elkaar. Vandaar: de leer van Mohammed. Over déze betere benaming dan ‘islam’ is er bovendien nog niet zo’n kouwe drukte gemaakt als over ‘mohammedanisme’.
 2. In verband met die minachting voor vrouwen wordt nogal eens gewezen op dat koranvers waarin gesproken wordt over mannen die “een rang hebben boven vrouwen” (2:228). Andere verzen brengen die minachting nog duidelijker tot uiting. Ik denk daarbij onder andere aan de verzen 36:56, 37:22 en 66:4. Hier op VOL schreef ik eerder het stuk De Koran: een spiernaakte keizer waarin ik nader inga op deze 4 verzen en nog een 21-tal andere opvallende verzen.
 3. Zoals Pakistan, Turkije, Egypte Iran, Saoedi-Arabië. Vanuit de laatste twee van dit viertal kwam overigens weinig misbaar. De regimes in die landen timmeren tegenwoordig op wat andere wijze aan de weg.
 4. De Arabische term Al-Anfal kreeg in de vorige eeuw speciale bekendheid dankzij Saddam Hoessein. Hij noemde zijn uitzonderlijke gewelddadige campagne tegen de Koerden naar dat hoofdstuk. Bekendste onderdeel van die campagne was niet het dreigen maar het inzetten van massavernietingswapens: Halabja, maart 1988.
 5. Hoeveel zinnen het vers bevat in het oud-Arabisch is moeilijker te zeggen. Kijk maar bovenaan op die pagina van www.islamawakened.com: in de Arabische versie is geen punt te bekennen.
 6. Meer over dat niet los van de context plaatsen van verzen leest u in de inleiding van dat stuk over 25 opvallende koranverzen.
 7. Geen misverstand: ik voel niet de allergeringste aandrang om mezelf te gaan scholen in oud-Arabisch.
 8. In koranvers 33:40 wordt (!) Mohammed uitgeroepen tot het ‘zegel der profeten’.
  Inderdaad, ik doe hier even alsof ik net zo gek ben als de mensen die in de Koran het personage ‘Mohammed’ hebben neergezet.
  Toevallig (hoewel?) is dit vers 33:40 een van de zeer weinige waarin de naam ‘Mohammed’ voorkomt. De naam Jezus wordt vijf keer zo vaak genoemd en de naam Mozes nog veel vaker.
 9. Wie behoefte heeft aan nog meer bevrijdend lachen om de cirkel-redenaties die in de leer van Mohammed de rol vervullen, die elders ingenomen wordt door logica, kan hier terecht: een site voor aankomende of amateur-beroepsmoslims.
  In een noot vond ik daar dat iemand probeert aan te tonen dat dat voorstel om losgeld voor de krijgsgevangen uit Mekka te incasseren, niet van Mohammed zelf kwam maar van zijn beste strijdmakker Abu-Bakr, die zijn schoonvader werd door hem zijn jonge dochtertje ter beschikking te stellen als echtgenote. Er gaat een wereld voor je open. Blijf er niet in hangen! Ik meen het. Het overkomt ook mensen die je echt niet tot de allerdomsten kunt rekenen.
koranvers

Klik voor grotere versie

4 reacties

 1. Jubbe Feenstra schreef:

  U schrijft over beroepsmoslims. Ik groeide op in Veenendaal. Bij Rhenen ligt een dorpje genaamd Achterberg. Een prima voorbeeld als bijbelgordel gemeente. Daar stonden wat kleine kerkjes. Ik meen 3 voor paar honderd mensen. Geld voor een dominee was er niet dus werd de dienst enz. geleid door een ouderling die er verstand van had. Van mijn ouders hoorde ik wel eens over de achtergrond van zo’n keuterboer, want dat was zo iemand, keuterboer. Konden nauwelijks lezen of schijven, nooit school afgemaakt maar wisten ALLES van de bijbel omdat ze daar ieder vrije minuut in zaten te lezen. Wat zulke lieden verkondigden was voor de bevolking van die tijd de waarheid. Als wij op zondag via Achterberg naar Rhenen fietsten om daar naar Ouwehands dierenpark te gaan dan moest je oppassen dat je niet een linie kerkgangers voor je fiets kreeg. Denk maar niet dat ze aan de kant gingen.Het was HUN weg en op zondag had je bovendiien niets te zoeken op een fiets. Heb mij altijd verwonderd over twee totaal verschillende werelden van beleving. Op de ene plek Achterberg waar niets kon en letterlijk 2 kilomer verder een gemeente als Rhenen waar op zondag alles kon. Zelfs 70 jaar geleden. In wezen is er niet veel veranderd. De kern van zo’n dorp als Achterberg denkt nog vaak hetzelfde. Zo gaat het met alle gelovigen, doet er niet toe waar je woont in de wereld. Je ouders beginnen met hersenspoeling en dat gaat er niet meer uit. Ze zeggen vaak dat godsdienst de bron van alle kwaad is, ik beweer dat hersenspoeling door ouders en opvoeders de bron van alle kwaad is.
  Maar al te vaak hoor ik het excuus: ‘Zo ben ik nu eenmaal opgevoed’.

 2. Johan P schreef:

  @Jubbe Feenstra: klinkt me bekend in de oren. Ik zal nooit vergeten hoe ik op een zondag (ik werkte toen eigenlijk 6 dagen per week, dus dat was mijn enige dag om wat anders te doen) een keer met de auto naar een zieke vriend ging. De man had kanker, kon niet veel meer en ik ging met een lading boodschappen voor hem langs om bij te praten, de boodschappen af te geven en wat in zijn huis te klussen.
  Stoot ik me daar toch op een stoet ‘zwartekousers’ die aanstoot nemen aan het feit dat ik in de auto zit gewoon op de weg blijven lopen terwijl er een trottoir is. En als ik vriendelijk vraag of ik er langs mag me nog even de les denken te lezen. Daar werd ik toch echt niet vrolijk van. En dat was 10 jaar terug, dus zoveel is er inderdaad niet veranderd. Wat mij ertoe heeft gebracht te stellen dat godsdienst eigenlijk net zo geclassificeerd zou moeten worden alsalcohol en tabak: niet geschikt voor onder de 18.
  Aan de andere kant moet ik toegeven dat hoewel eigenwijs en drammerig ze in ieder geval niet agressief waren, wat ik van moslims die naar een moskee gaan weer niet kan beweren. Oh wee als je ze in de weg loopt, dan zijn de bedreigingen niet van de lucht en als je de pech hebt alleen te zijn is de kans op echt klappen krijgen ook groot.

  Wat me brengt op het artikel zelf. Ik heb de quran in diverse vertalingen (nederlands, engels en duits) gelezen en er zijn inderdaad een hoop verschillen tussen de vertalingen. Arabisch is een taal die lastig te vertalen is in sommige gevallen, maar dat is helemaal niet het punt.
  Zeker in gevallen zoals in dit artikel vermeld is een van de beste manieren om te kijken naar wat er eigenlijk werd bedoeld het lezen van de relevante hadith en de relevante passages uit de sira (het leven van Mo zoals officieel onderwezen door en aan moslims). Door de geschiedenis er bij te pakken blijkt dat de exacte vertaling niet zo bar relevant is. Mo voerde veldtochten uit waarbij hij hele dorpen en steden afslachtte en nam pas later krijgsgevangenen (slaven). Dat is ook niet meer dan logisch; als je een veldtocht begint ga je niet de moeite nemen krijgsgevangenen mee te zeulen vanaf het eerste moment, maar pas vanaf het moment waarop je aan je terugkeer begint En dat je op zo’n punt dan mensen laat vrijkopen is niet zo gek. Geld/schtten zijn nu eenmaal makkelijker mee te nemen, het is een kwestie van gemakzucht en dat was toch al een trekje van Mo.
  Het probleem ligt hem ook helemaal niet in de vraag welke vertaling de beste of de meest exacte is, maar in het feit dat de 3 acties (volledig uitmoorden van dorpen en het wegvoeren van alle overlevenden als slaven dan wel af laten kopen/vrijkopen) principieel zijn goedgekeurd in de mohammedaanse leer.

 3. hendrikush schreef:

  Bovenstaande reacties tonen hetzelfde aan: religies zorgen ervoor dat groepen mensen re-ligeren, zich her-binden tot een gemeenschap. Bij mohammedanen werkt dat bij uitstek zo.
  Wie zich niet volgens de regels gedraagt wordt uitgestoten en alleen sterke persoonlijkheden kunnen die last dragen. Eendracht maakt macht maar veroordeelt ook tot machteloosheid.

 4. Cool Pete schreef:

  De diagnose van die ‘koran’, door de grote Arthur Schopenhauer blijft geldend :

  ………..” een opvallende minachting voor de dood te kweken; bovendien wist het
  hen te enthousiasmeren voor bloedige oorlogen en omvangrijke veroveringen.
  ……….. de treurigste en armzaligste vorm van ‘theïsme’.
  ………..ik heb er niet e’e’n waardevolle gedachte in kunnen ontdekken”.