DE WERELD NU

De Koude Oorlog en de massa-immigratie

Koude Oorlog

Besefte U dat de Koude Oorlog aan de basis stond van de massa-immigratie? Nicolette Geveke doet een vrij onbekend boekje open.

Het militaire westerse bondgenootschap de NAVO werd na de Tweede Wereld Oorlog opgericht om de legers van de Sovjetunie buiten de deur te houden, en de rest van Europa te vrijwaren van degradatie tot Russische satellietstaten zoals Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Oost Duitsland was overkomen. Of om te spreken met de eerste Secretaris Generaal van de NAVO baron Hastings Ismay:

“To keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down”

Teneinde hier in het westen de boel bij elkaar te houden en ‘the Germans down’, werden de banden tussen de West-Europese landen versterkt door een kluwen internationale organisaties zoals onder andere de OESO, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de Raad van Europa en de EGKS (later EEG, EG, en thans EU). De VS financierde daartoe ook de Europese Beweging.

Ook binnenslands moest het communisme binnen de lijntjes blijven, en dus was dat de voornaamste taak van onder andere onze BVD, zoals ook te lezen is in ‘In dienst van de BVD’ van F. Hoekstra.

Vooral in Spanje, Portugal, Italië en Griekenland (PIGS) was het een hele toer om het aan de macht komen van communisten via verkiezingen of een staatsgreep te voorkomen. De regeringen van de NAVO-landen steunden op allerlei manieren hun pro-westerse collega’s in die landen: de VS subsidieerde bijvoorbeeld de Italiaanse christendemocratische partij, die dan ook snel ter ziele ging in het kielzog van de opheffing van het Warschaupact.

Ook Nederland hielp Italië – door de export van goedkoop aardgas. Dat was een prima oplossing in plaats van extra geld voor de defensiebegroting, want in veel Nederlandse media vierde het antimilitarisme hoogtij. Het was zelfs zo erg dat met de Olympische winterspelen de Biathlon niet op onze TV mocht worden uitgezonden, omdat dat van oudsher een militaire sport was en de deelnemers uit Noorwegen, Rusland enz. toen gewoon in hun militaire kloffie meededen. En de grootste demo ooit was in 1979 tegen de kruisraketten.

De Koude Oorlog was als een internationale draak met meer dan zeven koppen: zo waren bijvoorbeeld de Fransen, de Portugezen en de Britten druk met het buiten de deur houden van de communisten in hun vroegere koloniën in Afrika en Azië.

En verder waren er voortdurend grote crises die ons op de rand van een oorlog brachten zoals de Russische invallen in Hongarije (1956) en Tsjecho-Slowakije (1968) en de Cubacrisis (1961).

Het grootste probleemgebied binnen de NAVO was de Zuidoostflank, waar de kwestie-Cyprus licht kon ontaarden in een oorlog tussen de twee NAVO-landen Griekenland en Turkije, hetgeen extra vervelend zou zijn omdat Cyprus gezien wordt als een praktisch vliegdekschip om de snelste zeeroute naar Azië namelijk via het Suezkanaal, in de gaten te houden. Om de Grieken te paaien werd hen toegezegd dat ze tot de EEG konden toetreden, en omdat jegens Turkije en Griekenland een evenhanded policy moest worden gevoerd, werd nolens volens ook Turkije op termijn het lidmaatschap in het vooruitzicht gesteld.

Teneinde de PIGS landen economisch te helpen en destabiliserende ontevredenheid onder de bevolking te verminderen vanwege de slechte economische situatie, de lage lonen en de werkloosheid, werd besloten uit die staten en later zelfs uit het derde-weg-communistische Joegoslavië gastarbeiders toe te laten. Het mes sneed aanvankelijk aan alle kanten: in West-Europa werd het door de militaire dienstplicht veroorzaakte tekort aan werknemers opgelost, en in de zendende landen kwam brood op de plank via money transfers, zodat sociale onvrede, die een voedingsbodem was voor het communisme, kon worden voorkomen. Duitsland wierf zelfs Zuid-Koreanen teneinde het regime aldaar te steunen in de strijd tegen het communistische Noord-Korea.[1]

Hadden we aan die Spanjaarden, Portugezen Italianen en Grieken niet genoeg? Dat wel, en iedereen was ook tevreden, maar ook in Turkije en Marokko had de regering een ventiel nodig. En dat werd gehonoreerd vanwege de uitermate belangrijke strategische positie van beide landen in de Middellandse zee.

Aan de Middellandse zee liggen niet alleen de havens van de IGS, maar het is ook de toegang van Ruslands ijsvrije havens in de Zwarte Zee, en last but not least de kortste route naar Azië via het Suezkanaal.

Twee zeestraten geven toegang tot de Middellandse zee: In het oosten de door Turkije omsloten Bosporus, en in het westen de Straat van Gibraltar, met aan de ene kant de Britten en de andere kant Marokko.

Turkije en Marokko leden indertijd niet alleen nog veel sterker dan de PIGS onder armoede, uitzichtloze werkloosheid, mede ten gevolge van de explosieve bevolkingsgroei, maar ze hadden ook grote problemen met hun respectieve minderheden: de Koerden en de Berbers. Kortom de perfecte mix voor revolutie. Daarom werd besloten ook die staten de helpende hand te bieden door immigratie uit vooral die opstandige regio’s toe te staan. In verband met de kwestie-Cyprus werd ook Nederland toen als het ware in tweeën gedeeld: het noorden was voor de Turken en de regio beneden de Moerdijk voor de Grieken.

Momenteel (dit artikel is uit 2014) zijn in België allerlei festiviteiten ter gelegenheid van de komst van de eerste Marokkanen precies 50 jaar geleden op 17 februari 1964 en worden ineens via Google interessante feiten toegankelijk, bijvoorbeeld uit 2004: Nouria Ouali van de Université Libre te Brussel: ‘Trajectoires et dynamiques migratoires de l’immigration marocaine de Belgique’.

Daar staan een aantal zeer opmerkelijke zaken: Het Belgisch verdrag met Marokko werd tegen alle diplomatieke gebruiken in gesloten zonder de Marokkaanse ambassadeur er bij te betrekken. Het verdrag werd niet gepubliceerd. Ook veel grote werkgevers – zoals Caterpillar – wisten er niet van. Het verdrag werd pas tien jaar later in 1974 bekend – toen het werd ingetrokken. Maar de werving was toen al 7 jaar voorbij en had 3.292 gastarbeiders opgeleverd voor de mijnindustrie. Reeds in 1967 kenterde de economische situatie in de mijnbouw en werd de werving stop gezet, maar immigratie op eigen houtje met een toeristen visum werd oogluikend toegestaan. Thans zouden er in België 500.000 mensen wonen met Marokkaanse roots.

Hoe we hier ook tegenaan kijken: het gestelde doel: vrijwaring van communisme in die landen is wel degelijk gehaald. Wel zijn steeds meer mensen in West-Europa verbaasd dat men zich kennelijk niet realiseerde dat mensen uit Turkije en Marokko niet alleen hun eigen cultuur meebrengen, maar ook hun moslim geloof.

Wat ik me zelf herinner is dat men zich dat wel realiseerde, maar er weinig aandacht aan besteedde vanwege de positieve ervaring met Nederlands-Indië als grootste moslimland van de wereld waar de interreligieuze samenleving toch vrij probleemloos was. Datzelfde gold en geldt voor de moslims in en uit Suriname. En we hadden immers sinds 1955 de brave Amahdiyya-moskee in Den Haag. Moslims onderscheidden zich toen niet van niet-moslims en waren zelfs iconen en idolen in de internationale ‘Story-Privé’ pers, zoals koning Farouk, de Perzische Soraya en Fahra Diba, of de Aga Khan en diens vrouwen en de jetset bridger en top-filmster Omar Sharif.

Dat de afgelopen decennia veel stromingen in het Mohammedanisme terugkeerden naar hun roots – en zich steeds verder verwijderden van de westerse maatschappij – was waarschijnlijk niet te voorzien, maar het komt me voor dat onze sociologen te verwijten valt dat ze zich bezig hielden met het bestuderen van de ideeën van dode mannen in plaats van tijdig alarm te slaan over de nefaste ontwikkelingen in de cohesie van onze maatschappij, waar een einde kwam aan de door Fukuyama beschreven noodzakelijke ‘trust’.

Daarbij komt dat gedurende de Koude Oorlog mensen vaak gedwee waren als er betekenisvol werd gekeken of gezegd “dat het goed was”, want wie wil een landverrader zijn? Wie geen vragen stelt, kan het antwoord niet verraden.

Dat werd voorgeleefd door de vorige generatie die het motto ‘Der Feind hört mit’ had toegepast gedurende de bezettingsjaren. Die wijsheid gold ook gedurende de Koude Oorlog, niet alleen in regeringsstad Den Haag, maar ook in bijvoorbeeld Zaandam met Eurometaal, en natuurlijk in havensteden zoals Rotterdam, waar lichte paniek uitbrak toen de Sovjet-Russen de brutaliteit hadden er hun Transnationaal Instituut te vestigen. En daarom kon er dus geen maatschappelijk en/of parlementair debat over immigratie worden gehouden.

Inmiddels is de Koude Oorlog al een kwart eeuw voorbij. En wekt het verbazing dat er in de westerse landen niemand zich moreel of juridisch heeft moeten verantwoorden voor steun of sympathie voor het communisme, zoals Bolkestein al klaagde toen een vergaderzaal in de Tweede Kamer werd vernoemd naar een communist die ons land had willen uitleveren aan de communistische Sovjet-Unie.

Nog merkwaardiger is dat dat na de val van de muur in 1989 en het uiteenvallen van het Warschaupact, de Sovjet-Unie en de Comecon, met uitzondering van het opschorten van de dienstplicht de bakens niet werden verzet, en de federaliserende EU-trein bleef doordenderen, zoals bleek bij de besluiten van Maastricht in 1992 toen het pad werd geëffend voor het verdrag van Lissabon, en tot de territoriale expansie van de EU werd besloten door de toetreding van het Oostblok, en tot verdere verstrengeling door de invoering van de Euro. Dat blindelings blijven volgen van de in Brussel voorgekookte plannen mogen we n.m.m. onze politici en politieke partijen wel degelijk wel verwijten.

Zeker als we de vergelijking maken met onze regering in ballingschap in Londen. Men maakte daar wel plannen voor na de oorlog. Maar ook ambitieuze particulieren waren daar mee bezig geweest, zoals de Heren Zeventien in Sint-Michielsgestel.

In 1918 en 1945 waren de overwinnaars toch heel wat alerter!. Misschien is ook dat een nadeel van grote vaste bondgenootschappen zoals de NAVO en EU, in plaats van de ad hoc coalities gedurende de beide wereldoorlogen. Maar bovendien lijkt hun leervermogen beperkt – ook de demarches van NAVO en EU jegens Syrië en Mali ontberen visie en deugdelijke exit-strategieën.

Wellicht was het allemaal anders gelopen als er vijfentwintig jaar geleden al publieksinternet was geweest. En als de historici het niet net zoals de sociologen hadden laten afweten.

We hebben de Koude Oorlog gewonnen, maar in de nabije toekomst zullen we afhankelijk zijn van Russisch aardgas en ervaren we een nieuw Europees communisme: want naar mate de macht van de EU toeneemt, vermindert onze vrijheid. We worden bedolven onder overbodige onze vrijheid inperkende EU-wetgeving veelal ontworpen door communisten uit het Oostblok die de burelen van de Europese Commissie bevolken, en geleid worden door de ex(?)-communistische voorzitter van de EC Mario Barroso; en een jaar gelden was zelfs een overtuigd communist nl de president van Cyprus een half jaar voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders.

De Tjechische president Václav Klaus zou hebben gezegd:

“Every time I try to remove some piece of Soviet-era regulation, I am told that whatever it is I am trying to scrap is a requirement of the European Commission.”


 1. Zuid-Korea kreeg nog een heel bijzonder exportartikel: de zogenaamde ‘Koreaantjes’. Die bestonden uit verschillende categorieën: eerst de door de Amerikaanse militairen in de Korea-oorlog en de decennia daarna, verwekte kindertjes, die als halfbloed niet werden gepruimd in Korea, vervolgens andere ongewenste kinderen zoals (halve) wezen, daklozen en gehandicapten. In totaal vertrokken meer dan 200.000 Koreanen naar de V.S. en ook naar West-Europa waarvan ongeveer 4.000 naar Nederland. Voor die kinderen werd $5.000 à $10.000,- per stuk betaald, zodat ze in de zeventiger en tachtiger jaren 20 à 40 miljoen dollar per jaar opbrachten en zo verreweg Zuid-Korea’s belangrijkste exportartikel waren. Ook andere anti-communistische en enigszins pro-westerse regeringen in Azië werden op allerlei manieren geholpen hetgeen niet altijd een voordeel was voor de lokale bevolking: in 1962 werd Nederland gedwongen om Nieuw-Guinea over te dragen aan Indonesië ten einde Soekarno binnenboord te houden  en in de zestigerjaren opende Philips een productiebedrijf in Taiwan.

Dit essay verscheen eerder op Polderland.

Nicolette Geveke is correspondent EU/Brussel voor Veren of Lood.

24 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Subliem essay.

  Wereld-politiek verduidelijkt in gewone taal.
  Veel-omvattend en verantwoord.

  Op het volgende wil ik wijzen :
  de radikalisering en gewelddadigheid van de islamitische wereld,
  kwam vooral in 1979 naar buiten : Iran, de ayatollah’s – binnengehaald door “links”.
  Na 1979, is zowel in de soennitische- als in de shiitische, islamitische wereld,
  het fundamentalisme en de gewelddadigheid, onstuitbaar en wereld-wijd toegenomen.
  De islamitische wereld is zich ideologisch, steeds sterker gaan opdringen; openlijk en bedekt aangemoedigd en gesteund door de [ Kenyaanse ? ] socialistische moslim “Obama” Subarkah.

 2. Thomas schreef:

  @Cool Pete. Het is volkomen waar wat U zegt. De nieuwe radicalisering van de islam bestaat pas sinds zo’n 40 jaar. Ik was 40 jaar geleden een half jaar in Turkije. Je kon er in een “otel” per bed boeken voor 2 gulden per nacht. Je sliep dan met 3 Turken op zo’n kamer. Ik had een geweldige tijd in Turkije.Istanboel was liberaler dan Amsterdam. De homohoeren stonden als vrouw verkleed bij het Taksimplein in Istanboel voor de bordelen. Later ging ik overland naar India. Dan passeerde je Iran, Afghanistan en Pakistan per bus. In Iran was men bezig de sjah af te zetten, daar was al enigszins wat te merken van radicale islam, omdat we met een Franse vrouw in een restaurant geweigerd werden en je af en toe zo’n spook in boerka zag, waar de meiden in Istanboel een minirok tot hoog aan hun billen aan hadden. In Afghanistan was
  niks loos. Je kocht in Kaboel pakjes (Nederlandse) Drum shag van 25 gram om een joint te draaien. Als je over de Khyberpas Pakistan binnenkwam zagen die lui er compleet in het zwart er zeer onheilspellend uit. Mijn ervaringen toen met moslims waren zeker niet echt negatief.
  De mensen toen wisten nog niks. Zo ging ik met de trein vanuit Turkije naar Mosoel in Irak.
  Ik mocht zonder visum Irak niet in, Amerikanen en Iraniërs ook niet, maar Joegoslaven wel. Ik begreep dat destijds niet. Saddam was pas aan de macht en Tito de baas van Joegoslavié zal wel wapens geleverd hebben. Iraniérs waren sjiïeten en die waren bij de soennitische Saddam niet welkom. Destijds wisten Westerlingen dat niet en Links nu nog niet.

 3. Sem schreef:

  @Thomas,

  Wat was je van plan dan? Wie gaat er nu die kant op vooral 40 jaar geleden was dat heel erg ongebruikelijk.

 4. Cool Pete schreef:

  Om op de toenemende invloed van de islam verder te gaan :
  Het was de socialistische moslim “Obama” Subarkah :
  – die via de islamo-fascisitische diktator Erdogan en via de Moslim Broederschap, de burger-oorlog in Syrie aanstak, en wapens leverde.
  – die, na haar afgeluisterd te hebben, B.K. Merkel ompraatte tot
  illegale, massale, islamitische immigratie.

 5. Thomas schreef:

  @Sem. Er werd 40 tot 50 jaar geleden veelvuldig over land vanuit Europa naar India gereisd.
  Het staat op internet beschreven als “De hippie trail”. Honderdduizenden, wellicht miljoenen Amerikanen en Europeanen hebben die reis afgelegd. Er waren onderweg boekjes te koop, waarin stond waar je goedkoop kon slapen en hoe te reizen. Zo’n boekje was onder andere: “On a shoestring to India and South-East Asia”.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hippie_trail

  Je hoefde geen hippie te zijn om dat te doen. Er kwamen Amerikanen naar Europa om dit te doen. Je kon een bus genaamd “Magic Bus”nemen vanaf Amsterdam. Die bracht je voor een paar tientjes naar Athene. van daaruit nam je een bus naar Istanboel in Turkije. Dan ging je van Istanboel naar Teheran in Iran. Vandaar naar Mashad in Iran en haalde je visa. Dan naar Herat in Afghanistan en daarna Kaboel, Via Pakistan kwam je dan in Amritsar, de stad met de Gouden tempel van de sikhs en nam je de trein in India.
  Je kon reizen, eten, drinken en slapen voor tien gulden per dag. In Turkije was ik een jaar eerder geweest en wilde toen ook in Irak gaan kijken. Vanuit Gaziantep ging er een trein naar Mosoel. Turkije was goed te doen, maar Irak en Syrië dat waren gevaarlijke klanten daar. Zo zei zo’n halve gare Syrische grenswacht terwijl hij met een pistool stond te zwaaien: “Holland Israël friends”.

 6. N.G. schreef:

  @ CoolPete
  Dank u wel.!
  @ Thomas
  Wat leuk om over uw reizen te lezen, en dus terug gevoerd in de tijd. Ben nooit zo ver weggeweest. Die blauwe (?) Magic bus in Amsterdam was een soort poort tot dromen over verre reizen. Heb in de zestiger jaren in de Melkweg en zo heel wat mensen gesproken die met hun Volkswagen of zelfs 2CV naar Afghanistan waren gereisd en dat financierden met het mee terugnemen van Afghaanse jassen (beige/bruin suède en binnenin en aan de randen van zoom en mouwen sliertige schapenvacht. Die jassen waren ook gewoon te koop bij Lou Lap. Als ik het me allemaal goed herinner.

 7. Sem schreef:

  @Thomas,

  Dan maak je iig wel dingen mee die je nooit meer vergeet voor de avonturiers onder ons dan. Die route is volgens mij nu niet meer veilig door alle ellende in die regio helaas.

 8. Thomas schreef:

  @Sem. Ik was ongeveer van de laatste lichting in 1978 die nog overland naar India kon gaan. In Iran was het al niet pluis met de protesten tegen de sjah die toen de kop op begonnen te steken. Daar kwamen mensen de bus in met handtekeningenlijsten om je te laten tekenen tegen de sjah. Bij de Afgaanse grens aan de Iraanse kant was een tentoonstelling. daar stonden schoenen en laarzen met een holle hak waar drugs mee gesmokkeld waren en die mensen waren betrapt. Toen ik vroeg wat er met die mensen gebeurd was wees men naar een hokje aan de overkant. Ze waren daar zonder vorm van proces gefusilleerd. Ook zaten ergens honderden mensen die gearresteerd waren op een plein waar soldaten met knuppels tussen liepen. Die bewogen geen millimeter. Later dacht ik, dat het wel om Koerden zou gegaan zijn. Toen ik ging in 1978 en toen moest je in vijf dagen door Afghanistan zijn, want er werd een Russische aanval verwacht, die later ook gewoon kwam. Toen was je als Europeaan daar nog echt een welkome gast. Ik at in een restaurant in Herat in Afghanistan waar ze geen vorken of lepels gebruikten en betaalde. Komt die baas me buiten achterna gerend en gaf me geld terug dat ik teveel betaald had en schudde met zijn hoofd en zei: Vijf Afghani”. Dat was toen 25 cent of zo. In Iran was het al niet pluis met de protesten tegen de sjah die toen de kop op begonnen te steken. Het was in het algemeen toch wel veilig, alleen in Pakistan waar vooral aan de grens met Afghanistan toch wel rare luitjes rond.liepen.

 9. Cool Pete schreef:

  @Thomas : inmiddels al ’n beetje van de hash af, en wakker en realistisch geworden ?
  Islamo-Fascisme. Militarisme. Khomeiny. Erdogan. 11-9-2001. Parijs.
  Islam = jhad + sharia + wereld-kalifaat.

 10. Ezel schreef:

  Goed stuk. Gewoon de feiten op een rijtje. Hier en daar drupt de mening van de schrijfster door maar…Allah. Maar wat nu? Het heeft zo weinig zin om een mening te hebben over het verleden. Wat doen we nu? Hier! Want de gemiddelde poepchinees, Hottentot borstj- of curryvreter zal het allemaal worst of tempeh wezen

 11. Kees Bruin schreef:

  Dit essay geeft weer veel te denken. De Navo is na afloop van de Koude Oorlog ontspoord en allerlei rare avonturen in verre landen aangegaan, die niets meer met de oorspronkelijke opzet te maken hadden.
  En de EU, ooit misschien wel een goed bedoelde poging om ‘nooit meer oorlog’ in Europa te realiseren, is volledig verworden tot een West-Europese variant van de Sovjet-Unie. Uiteraard (nog) minder bruut in haar optreden, meer gluiperig en manipulatief, maar voor de burger volkomen ongrijpbaar en oncontroleerbaar, precies als de Sovjet-Unie destijds niets met democratie te maken had.

 12. Ezel schreef:

  Geen ziekenverzekeriingspremie en huur meer betalen. Alle toeslagen aanvragen. Niet terugbetalen. Niet meer betalen voor het ov, bankrekening opzeggen en contante betaling eisen. Als we dat nou eens allemaal doen blazen we mooi het systeem op. Vrij simpel

 13. Cool Pete schreef:

  @Ezel : uit het verleden, komen de oorzaken, voor de gevolgen in het heden.
  Oorzaak —>>> Gevolg. Nadenken is onmisbaar.
  Tenzij alles zinloos door elkaar gegooid moet worden, en
  alles kapot gemaakt moet worden. Veel plezier.

 14. Ezel schreef:

  Maar wat gaat u er aan doen? Zelf? Want met hier allerlei meninkjes rondbalken komt u er niet.

 15. Thomas schreef:

  @Cool Pete. Ik heb maar sporadisch hasj gerookt, ik was en ben te gierig om het zelf te kopen. Hasj was wel lekker en wiet vond ik niks. Ik heb tijdens de Hippie Trail in Kaboel ooit één joint gerookt en daar kwam ik niet eens voor. Ik ben niet links en ook nooit geweest en stem vanaf het begin PVV. Ik beschrijf de wereld van 40 jaar geleden en toen was de islam in die landen niet zo radicaal en hier stonden hoogstens bij Utrecht Centraal wat gastarbeiders in groepjes op straat in het weekend. Niemand wist toen iets over islam en wat er zou gaan volgen. 40 jaar geleden was je in Turkije nog een eregast als Europeaan je in Istanboel in een achteraf theehuis wat ging drinken en hoefde je soms niet eens te betalen.Het was toen in Turkije en Afghanistan behalve Pakistan, Syrië en Irak veiliger dan in Amsterdam. De islam toen was niet zoals de radicale islam nu. Het merendeel van degenen die op de Hippie Trail gingen waren geen hippies. Ik heb de Hippie Trail gedaan als onderdeel van mijn plan overland naar Japan te reizen. De hippies op de Trail gingen na Delhi naar Goa in India of Kathmandu in Nepal. Ik ging na Delhi naar Varanasi waar je dag en nacht de doden ziet branden op de kades bij de Ganges. Daarna naar Calcutta en via Bangkok en Manilla over Moskou terug. met Aeroflot.

 16. Cool Pete schreef:

  @ Thomas : ’t was mijnerzijds een steek onder water; veel mensen blijven in het verleden hangen. U gelukkig niet. Ook ik ben PVV / FvD.

  @ Ezel :
  – zonder juiste analyse, is er geen vooruitgang.
  – democratie vereist ACTIEVE burgers : meer dan genoeg ite doen, in de democratische politiek, publiciteit, praktische politiek.
  Make Holland Great Again ! NEXIT !

 17. Von Abele schreef:

  Kees Bruin 29 december 2019 om 12:08
  Dit essay geeft weer veel te denken. De Navo is na afloop van de Koude Oorlog ontspoord en allerlei rare avonturen in verre landen aangegaan, die niets meer met de oorspronkelijke opzet te maken hadden.
  En de EU, ooit misschien wel een goed bedoelde poging om ‘nooit meer oorlog’ in Europa te realiseren, is volledig verworden tot een West-Europese variant van de Sovjet-Unie. Uiteraard (nog) minder bruut in haar optreden, meer gluiperig en manipulatief, maar voor de burger volkomen ongrijpbaar en oncontroleerbaar, precies als de Sovjet-Unie destijds niets met democratie te maken had.” ”

  U heeft een uitstekende punt gemaakt, de NAVO is na de val van de Sovjet-Unie een desastreuze kant opgegaan en heeft zich ingelaten met de Amerikaanse belangen zoals in Libië en Syrië wat geleid heeft tot massa-immigratie naar Europa en ons continent voor eeuwig demografisch veranderd in negatieve zin. Daar hebben wij met name de Amerikanen voor te danken.

 18. Cool Pete schreef:

  @Von Abele : voor de correcte historische weergave :
  – de [ Benelux, EGKS, EEG, EG, EU] “EU”-konstrukt, is een handels-blok, zonder buitenlands beleid.
  – de Nato is opgericht, om vrede en vrijheid, met defensie te handhaven.

 19. Cool Pete schreef:

  @Von Abele : wat u “de Amerikanen” verwijt, is het louter werk van pres. Bush jr., pres. “Obama”, v.p. Biden, SoS Kerry en H. Clinton, sen J. McCain, e.a. Met in hun navolging : pres. Erdogan, B.k. Merkel, H.v. Mogherini, e.a.

  Het is belangrijk de werkelijkheid juist weer te geven.

 20. Ezel schreef:

  U dicht de poppetjes iets teveel macht toe… volg het geld want daar gaat het om. Wie worden er uiteindelijk beter van?

 21. Ezel schreef:

  Uw werkelijkheid bestaat louter uit verhaaltjes. U maakt zichzelf iets wijs en ziet dat voor een visie op de werkelijkheid aan. Beter is het om een oliebol te eten

 22. Cool Pete schreef:

  @Ezel : maakt nu eens iets aantoonbaar / duidelijk. Kreten slaken, schiet niet op.

  Mijn standpunten zijn gebaseerd op studie van de [ hedendaagse] geschiedenis.

 23. Thomas schreef:

  @ Cool Pete. Toen ik over land naar India ging bestond de naam Hippie Trail nog niet. Het werd genoemd: “Overland to India” (Over land naar India”).
  Voor het overgrote deel waren dat jongeren en mensen tot zo’n 40 jaar die op een goedkope manier de wereld gingen verkennen. Er waren inderdaad ook hippies die gingen, maar dat was een heel klein deel van de backpackers. De hippies gingen vooral naar Kaboel in Afghanistan en Goa in India of Kathmandu in Nepal en bleven daar heel lang. 40 jaar geleden legde niemand een verband met hippies die over land naar India gingen, omdat het een te verwaarlozen deel van de reizigers was.

 24. Cool Pete schreef:

  Sinds 11-9-2001, islamitisch terrorisme [ en eerder , vooral sinds 1979 ],

  verkeert de Westerse wereld, in een nood-situatie.

  DAT is de crux.