DE WERELD NU

ChristenUnie-wetenschap tegen Baudet: een schitterend slap verhaal (met UPDATE)

ChristenUnie

Tweeslachtigheid troef bij de ChristenUnie, althans bij het Wetenschappelijk Instituut daarvan.

Dat bleek afgelopen vrijdag maar weer eens in een uitgebreid artikel in het Reformatorisch Dagblad over de opmars van het Forum voor Democratie met Kamerleden Thierry Baudet en Theo Hiddema. Bovendien maakt directeur Wouter Beekers van dat instituut dezelfde fout als journalist Stevo Akkerman van dagblad Trouw: het gedachtegoed van Baudet unverfroren aan fascisme te koppelen, en toch weer (net) niet helemaal.

De recente geschiedenis leert hoe verwerpelijk en gevaarlijk dat is. (Hashtags: #strontenkotsgebak #Annefleur #AntiFa #dekogelkwamvanlinks #RIPprofessorpim) Immers, Baudet is een intellectueel die heel goed weet hoe hij het politieke debat moet voeren. Hij kan provoceren — op zijn geheel eigen wijze, die anders is dan de stijl van Wilders. Hij weet een polemiek naar zijn hand te zetten en snapt hoe je regressief links in de gordijnen jaagt.

Op de keper beschouwd blijft er aan het Forum voor Democratie bar weinig over om ‘fascistisch’ te noemen. Het Refdag-artikel (betaalmuur; niet op Blendle) haalt aan hoe Beekers het FvD aanvankelijk als “ronduit fascistisch” wist te bestempelen. (Onduidelijk is om welke column het gaat; zie update.)

Baudet waarschuwde namelijk voor “een homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking met alle volkeren van de wereld”, “zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan”, “zodat wie wij zijn, niet meer gestalte kan krijgen”, maar een “volgzame soort” ontstaat.

In de context van wat Baudet bedoelt, van alles wat hij elders zegt en op grond van het programma van het Forum is dat echter niet fascistisch. Hier gaat Beekers de fout in (geciteerd in het RD):

En met dat onderscheid tussen sterke en zwakke soorten hebben we de Van Dale-definitie van racisme te pakken.

Dit is inlegkunde. Wouter Beekers laat zich hier — bewust of onbewust — op sleeptouw nemen door de hysterie van de Linkse Kerk, waarvan de ChristenUnie geen deel uitmaakt. Daarmee brengt hij niet alleen Thierry Baudet in gevaar, maar diskwalificeert hij ook het gros van het eurofobe electoraat, een groot deel van de eurosceptische kiezers van zijn eigen ChristenUnie, het complete electoraat van de SGP én brandmerkt hij indirect zichzelf als “fascist”. Niet slim.

De bewijsvoering zit in het onmiddellijke vervolg van de RD-reportage.

Volgens Beekers bestaat het “krachtige verhaal” van Baudet dat we “weer trots zijn op Nederland” [check]. Het FvD is daarmee een reactie op het internationalisme na de Tweede Wereldoorlog, dat op zijn beurt weer een reactie was op het nationalisme dat tot die oorlog zou hebben geleid. Beekers ziet bij Baudet c.s. “een hernieuwd besef dat we onderdeel zijn van een nationale gemeenschap en dat er veel is wat ons Nederlanders bindt” [check]. En daarmee “is op zichzelf niets mis” [check]. “Dat element zit ook diep in de protestantse politieke traditie.” [check]

Vervolgens zwakt Beekers het etiket FASCIST! dat hij op Baudet had geplakt weer af door onder andere Baudets metafoor over ‘homeopathische verdunning’ maar ook diens beroep op Nederlandse waarden “erg dubieus” te noemen [check + WTF!]

En dan volgt een nieuwe misexegese. Doordat de FvD naar Nederland zou kijken door “de bril van de seculiere meerderheid”, negeert Baudet, aldus Beekers,

dat ons land is gevormd door de strijd om geloofsvrijheid en om ruimte voor minderheden. Dé vraag voor politici is hoe de verschillende bevolkingsgroepen in dit land als gelijke burgers en op een vreedzame manier met elkaar kunnen samenleven. Die beantwoordt hij op geen enkele manier. Integendeel, Baudet voert de spanning tussen bijvoorbeeld seculieren en gelovigen juist op.

Hierbij doet Beekers een uitspraak die de marges tussen ChristenUnie enerzijds en het Forum voor Democratie aan de andere kant bijzonder smal maakt:

Onze overheid dient alle religies en levensovertuigingen te beschermen. We moeten het in dit land met elkaar zien te rooien.

[check]

Het Reformatorisch Dagblad laat verder enkele SGP’ers en (conservatief-) christelijke FvD-kiezers aan het woord. Zowel SGP als FvD is vóór minder of zelfs geen EU, minder immigratie en een (her)waardering van de christelijke cultuur, constateren zij terecht. Verder durft

Baudet […] als seculier de positieve bijdrage van het christendom aan onze cultuur expliciet te benoemen

Analyseert de christelijke krant het FvD onder meer:

Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten is een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan

En:

Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.

En ook:

We moeten weer van ons land gaan houden en trots zijn op onze gedeelde geschiedenis en toekomst.

Met respect, dit alles is eerder sterk anti-fascistisch dan fascistisch te noemen.

De gristelijke rechterschoen wringt natuurlijk bij de diepgewortelde angst dat het christelijke kind met het islamitische badwater wordt weggegooid in een seculiere ‘razzia’ tegen religiedwang die in eerste is ingegeven door de noodzaak van actie tegen de oprukkende islam: het Hierna zijn wij aan de beurt-syndroom. In de eerste plaats zijn christelijke partijen daar zelf bij als zij met PVV en FvD zouden gaan regeren in plaats van met usual suspects als VVD, D66 of PvdA — alsof die ideologisch ongevaarlijk zouden zijn. In de tweede plaats is de christelijke wereld zelf niet volmaakt (ook binnen sommige kerken bestaat geloofs- en cultuurdwang) en ten slotte is er geen alternatief voor het beperken van de invloed van de islam op de Nederlandse samenleving. Ook de ChristenUnie is beducht voor het gevaar van het salafisme en begrijpt dat er iets moet gebeuren. Godsdienstvrijheid ís niet onbeperkt. (Nee, niet iedere moslim is een salafist. Maar dat is voor dit betoog weinig relevant)

Toch wringt de gristelijke linkerschoen vermoedelijk bij dit FvD-standpunt:

De vrijheid van meningsuiting gaat altijd boven de vrijheid van godsdienst.

Maar dat Artikel 7 van de Grondwet in feite boven Artikel 6 gaat, staat buiten kijf, en zou — zeker gezien onze rijke vaderlandse geschiedenis — geen onderwerp van debat moeten zijn. Helaas blijft het een lastig punt voor christelijke partijen.

Hoe dan ook, en belangrijker: het Forum voor Democratie streeft na wat de ChristenUnie zelf óók wil; en dit zijn feiten:

 • minder EU (“Samenwerking JA, Superstaat NEE”);
 • alleen echte vluchtelingen en in ieder geval geen “omvolking” (geen Sorosisme);
 • geen islamisering (of laten we zeggen: men wil de islamisering beperken);
 • behoud van nationale (en Europese) culturele eigenheid;
 • geen #WirSchaffenDas op zijn Duits, laat staan op zijn Zweeds. De ChristenUnie, met de SGP een typische law and order-partij, wil geen zeer grote aantallen immigranten tegelijk binnenlaten zonder dat het politieapparaat op sterkte en de justitieketen op orde is en zonder redelijke waarborgen dat nieuwkomers ervan doordrongen zijn dat een rechtsstaat altijd tevens een “plichtstaat” is.

Terug naar Wouter Beekers van het WI van de ChristenUnie. Er was volgens hem niets mis met:

 • trots zijn/worden op Nederland
 • onderdeel te zijn van een nationale gemeenschap en dat er veel is wat ons Nederlanders bindt
 • het christelijk-nationale element in de protestantse politieke traditie

De in CU-ogen ‘dubieuze’ punten in het FvD-discours gaan merendeels niet over inhoud, maar over de toon en over het praktische plan van aanpak dat Baudet c.s. voor ogen staat. Zo blijft er bar weinig over om ‘fascistisch’ te noemen, en wat eerder (ten onrechte) fascistisch werd genoemd, zou qua inhoud net zo goed (crypto-)fascistisch zijn in de christelijke (protestantse) traditie, zoals dat sterke nationaal bewustzijn, een gruwel in Timmerfrans’ en Soros’ ogen.

“Onze overheid dient alle religies en levensovertuigingen te beschermen. We moeten het in dit land met elkaar zien te rooien”, roept Beekers. Maar juist dát doe je door (a) de islam, waarin op afvalligheid de doodstraf staat, God betere het, minder ruimte te geven en (b) te beseffen dat zowel CU als FvD en hun kiezers in principe hetzelfde willen. Door de islam, andere dram-ideologieën en pseudo-academische inzichten teveel ruimte te geven, zullen het we zeker niet met elkaar rooien. Dat met elkaar rooien, een werkelijk “Wir Schaffen Das”, doen we wel door nieuwkomers én oudkomers (sic) bij te brengen wat Nederlands burgerschap is en door harde eisen te stellen qua integratie (NB: dat is niet hetzelfde als assimilatie) en leefbaarheid. De ontwikkelingen in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en met name Zweden zijn een teken aan de wand. De ChristenUnie is zeer kritisch over wat Merkel in 2015 meende te moeten doen. Welnu, laat het in Nederland niet zover komen. Toets het FvD, prima, en behoud het goede.

 

Update (11 oktober): Wouter Beekers laat via Twitter weten dat hij Baudet of diens gedachtegoed “nooit” rechtstreeks in verband heeft gebracht met fascisme. Waarvan akte. Waarschijnlijk heeft Beekers daarvoor dezelfde redenen die Veren of Lood al noemde: dat is onder meer niet erg slim. Onduidelijk blijft helaas (a) uit welke column Beekers door het RD verkeerd geciteerd zou zijn en (b) hoe de rectificatie door het RD op hun artikel van 7 oktober eruit ziet. Een eigen internet search heeft VoL niets opgeleverd. Navraag bij zowel Beekers als het RD (auteur dezes heeft de krant gevraagd ons inzage te geven in hun rectificatie) evenmin. Tot nu toe. Uiteraard is dit blog altijd bereid feitelijke onjuistheden recht te zetten, maar dat kan niet altijd zonder enige medewerking van de benadeelde partij.

———–

@WouterBeekers
Als antwoord op @DickKraaij @ahles
Facisme is een woord dat ik nooit in de mond heb genomen. Heb de krant erop aangesproken, is op internet al gerectificeerd.

@DickKraaij  9 okt.
ls antwoord op @WouterBeekers @ahles
Oei, dan moet @Veren_of_Lood volgen. Maar om welke (eerdere) column ging het, waarin je de term “ronduit fascistisch” zou hebben geschreven?

@WouterBeekers  9 okt.
Heb ik dus nooit geschreven. Citaat klopt niet en is rechtgezet.

@DickKraaij  9 okt.
Zit de @refdag-rectificatie achter de betaalmuur (en dus onbereikbaar, ook via @BlendleNL)?

@DickKraaij  9 okt.
Als antwoord op @WouterBeekers @ahles
En verder neem ik aan dat je het gedachtegoed van Baudet c.s. “erg dubieus” blijft vinden (wat natuurlijk mag; onderbouwd)…

5 reacties

 1. wim schreef:

  Wie neemt Christen Unie nu nog serieus als christelijke partij? Zijn maar een handbreed van Christenen Dienen Allah (CDA) verwijderd. Alleen het CU stemvee wil het (nog) niet inzien en geniet ervan dat ze mee mogen spelen. Voor zolang het duurt. Dat wel.
  Dick heeft gelijk: Bij gristenen heerst de angst dat bij een seculiere ‘razzia’ tegen religiedwang, het christelijke kind met het islamitische badwater wordt weggegooid . Zo’n seculiere razzia, ingegeven door de noodzaak van actie tegen de oprukkende islam, zal christenen als het aan D66 ligt ook (hard) raken. Onevenredig hard zelfs. Tegelijk hebben gristenen zichzelf veel te verwijten omdat zij ‘de wereld’ met mooie publieke baantjes en gesubsidieerde ‘eigen’ instellingen, veel te lief hebben. Zie CU. Ministersposten, burgemeestersbaantjes etc. zijn wel een paar principes waard. Ook de SGP wil graag geaccepteerd worden. dat maakt het voor de achterban makkelijker om te participeren in ‘de wereld’. Dus wordt ook daar de wijn steeds meer verdund. Maar uiteindelijk zullen en CU en SGP met lege handen achter blijven.

 2. Dick Ahles schreef:

  Artikel om in te lijsten.

  Fascisme als scheldwoord levert geen enkele waardevolle discussie op.

  Punt van fascisme is niet dat ze mogelijk nationalistisch zijn of wat dan ook wat ze nastreven, maar het refereert aan de politieke methode: de arrogante “wij alleen weten het” en de daaruit voortkomende onverdraagzaamheid en vervolgens wens om met geweld en onderdrukking een totalitaire staat te bouwen. Dat maakt fascisme zoals we dat kennen.

  Dit zijn overigens vooral de kenmerken van veel Baudet-Forum en -Wilders activisten: er is geen spoor van bewijs dat zowel Wilders als Baudet, niet openstaan voor discussie met iedereen die dat wil, en geen spoor van bewijs dat ze voor het bereiken van hun politieke idealen geweld of onderdrukking wil toepassen.

 3. Cool Pete schreef:

  Die zielige, achtergebleven CU-gristenen, willen ook wel eens “modern” en “links” zijn, hoor,
  en laten zien dat ze “heel progressief” zijn, echt waar, hoor.
  Wat een hersenloze, laffe stumperds: niets begrijpen, niets durven ….

 4. H. Numan schreef:

  Klein foutje: de CU maakt wel degelijk deel uit van de linkse kerk.

 5. Dick Kraaij schreef:

  @H.Numan Ze vinden zelf van niet. Heel nadrukkelijk zelfs. Daarmee hebben ze wel een punt, want ze hebben weinig op met Vara-cabaret, gevloek en het wekelijkse hysterische gekrijs van Fransisco van Jole op de radio.

  Mijn punt is: als je geen deel uitmaakt van de Linkse Kerk, handel er dan niet zo vaak naar.