DE WERELD NU

Bevorder de integratie door de islam de wacht aan te zeggen

Integratie 15

De integratie va immigranten heeft zwaar te lijden gehad van de lippendiensten die de islam voortdurend bewezen worden, betoogt Peter Louter.

In een periode van vijftig jaar heeft de islam zich in Nederland een serieuze aanwezigheid verworven. Velen maken zich daar zorgen over omdat ze kijken naar andere landen waar de islam dominant is geworden. Niet integreren is een van de strategieën van de islam en uitvoerig bepleit door Tariq Ramadan in zijn toonaangevend boek: “Westerse moslims en de toekomst van de islam”. Dat het integratiebeleid mislukt is in Nederland wordt alleen nog maar door Leo Lucassen weersproken. Maar die ziet dan ook de economische participatie zoals door Tariq Ramadan wordt aanbevolen, als teken van integratie.

De onrust in Nederland over de islam vindt nauwelijks weerklank bij de overheden. Er is enig verweer tegen het uitgesproken salafisme, maar daar blijft het bij. Het verweer is niet grondig. De leer waarop salafisten zich beroepen wordt niet weersproken. De groei van het salafisme kan worden gezien als het sterker uiten van de islamitische leer die de onderwerping van de wereld nastreeft. De islam verweert zich met doublespeak. Ze spreekt over de vrede van de islam. Ze bedoelt daarmee de onderwerping aan de islam. Ze spreekt over gerechtigheid en bedoelt daarmee de sharia.

De doublespeak is ook een van de aanbevelingen van Tariq Ramadan in een ouder geschrift. Daarin beveelt hij aan om belangrijke en algemeen aanvaarde termen in een samenleving te gebruiken om de islamitische leer te vermommen. Ook dat is een goede strategie. Het dragen van hoofddoekjes wordt aangeprezen als vrije keuze van de vrouw en is daarmee een vorm van feminisme.

Religies zijn ontworpen om orde in de samenleving te scheppen. De Tien Geboden die door Mozes rechtstreeks van god zouden zijn ontvangen, vormen daar een goed voorbeeld van. Een externe almachtige god die je tot de hemel kan toelaten of naar de hel kan verwijzen is voor gelovigen een stevige stok achter de deur om zijn bevelen op te volgen.

Het christendom heeft zich ontworsteld uit zijn barbaarse verleden van inquisitie en koloniale roof. Ze is humaan geworden en voldoet nagenoeg aan alle mensenrechten. Voor de wereldwijde islam is dat nog helemaal niet het geval. De conservatieve salafistische islam groeit nog steeds. De orde die Allah bevolen zou hebben wordt nog steeds krachtig nagestreefd. De aanstichters van de wanorde, zoals die in de koran wordt beschreven, kunnen rekenen op de ernstigste straffen.

integratieSpinoza heeft in zijn ‘Theologisch-politiek traktaat’, maar een paar woorden gewijd aan de islam. Hij beschreef de religie als degene die zijn aanhangers het best onder controle had. Interessant bij Spinoza is zijn visie op de verhouding tussen kerk en staat. Hij pleitte tegen een volledige vrijheid van religie en meende dat de staat toezicht moest houden op religies. Het negentiende hoofdstuk leidt hij in met: “Aangetoond wordt dat het recht betreffende godsdienstzaken geheel en al berust bij de hoogste overheden, en dat de uiterlijke eredienst zich moet voegen naar de vrede in de staat…”. Spinoza baseerde zich hierbij op de bijbel die hij uitstekend kende. Wat hij over de islam gezegd zou hebben, als hij de leer daarvan goed zou hebben gekend, laat zich raden. Spinoza was een fervent verdediger van de scheiding tussen kerk en staat en van de vrijheid van meningsuiting.

Spinoza vertalend naar de huidige tijd, lijkt het me van belang dat de hoogste overheid, volstrekt duidelijk maakt welke aspecten van de islamitische leer en strategieën niet geaccepteerd kunnen worden. De overheid is hierin nog steeds volstrekt onduidelijk en laat die onduidelijkheden bestaan door moskeeën te bezoeken. Natuurlijk zeggen de daar aanwezigen dat ze zich voegen in de ‘vrede van de staat’. Dat is ongeloofwaardig.

Wie moedig pleit voor vrijzinnige opvattingen van de islam, krijgt de halve islamitische wereld en de politieke partij DENK over zich heen. Ze bedreigt de orde. De officiële islam heeft zich allesbehalve afgekeerd van de letterlijke koran. Alleen omdat ze zich hier in ‘gebied van oorlog’ bevindt, houdt ze zich aan de rechtsregels, maar niet de ethiek die daar onder ligt. Bovendien maakt de islam een uitzondering. Wie zich in geweten niet kan verenigen met wat de rechtsstaat hem oplegt, hoeft zich daar niet aan te houden.

Bassam Tibi, een groot kenner van hoe de islam zich manifesteert en die sinds kort in Nederland enige bekendheid heeft gekregen, voorspelde in een van zijn boeken: ‘Of Europa wordt islamitisch, of de islam wordt Europees’. De keuze van Europa zou simpel moeten zijn. De keuze voor een Europese islam ligt dan voor de hand. Die einduitkomst komt niet vanzelf. Daarvoor zal het nodige moeten worden ondernomen, ook door Nederland. De islam moet de wacht worden aangezegd. Nederland moet duidelijk maken welke onderdelen van de islamitische leer volstrekt onacceptabel zijn.
islam

Daarmee schept ze duidelijkheid naar de bevolking. Vooral de vele moslims en moslima’s die de voorkeur geven aan een Europese islam, zullen de regering daar dankbaar voor zijn. Het zal ook de integratie bevorderen als de islam is Europa geïntegreerd is.

Islamcritici zouden intensief moeten samenwerken om de landelijke politiek onder druk te zetten om uit de kast te komen.


Dit artikel verscheen eerder op HardeWoorden.nl

15 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Goed idee, maar in plaats van “de islam de wacht aanzeggen” spreek ik liever van “normalisering van islamkritiek”. Na 9/11 was die kritiek er gedurende enkele jaren, maar is daarna weer door allerlei mechanismen afgezwakt. Het is geen wonder dat de PVV in 2006 is opgericht. Het ontregelen van al die mechanismen is uiterst moeilijk en zal dus vereenvoudigd moeten worden. Van islamitische en politiek-correcte zijde doet men niets anders dan die mechanismen in stand te houden en te versterken. Dit krachtenveld volledig en helder in kaart brengen voor Nederland en de Westerse wereld is een essentiele eerste stap en vereist een goede onderbouwing. Een mooie klus voor het op te richten wetenschappelijke bureau van de PVV, dat Snouck Hurgronje Instituut genoemd zou kunnen worden. De PVV in de personen van Wilders en Bosma zal hier in haar politieke programma scherper op moeten inzetten, onder andere door bevordering van de normalisering van islamkritiek in het maatschappelijk debat, zowel in Nederland als daarbuiten. Dat vereist maar weinig aanpassingen. Bijzondere aandacht is nodig voor islamkritiek in het onderwijs. Dat is Beertema wel toevertrouwd.

 2. Niets is wat het lijkt schreef:

  Wat in onze vrije samenleving usus is, moet dwingend worden opgelegd.
  De taal leren, moet dwingend worden opgelegd.
  Onze feestdagen moeten worden gerespecteerd.
  Islamitische feestdagen hoeven niet te worden gefaciliteerd.
  Geen speciale faciliteiten op werkvloer, universiteit, school, winkel e.d.
  Geen islamitische klederdrachten in de openbare ruimte.
  Geen moskeeën meer er bij, de al bestaande goed en voortdurend screenen op politieke invloeden.
  Verbieden aparte vrouweningangen en gebedsruimtes in NL’se moskeeën.
  Kinderbijslag stoppen na 2e kind.

 3. Niets is wat het lijkt schreef:

  En zéker geen apart islamitisch onderwijs.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  @ Niets is wat het lijkt. De negen maatregelen die u voorstelt zijn uitstekend maar hebben onvoldoende draagvlak om tot uitvoering gebracht te kunnen worden. De rechtsstaat in haar huidige vorm verhindert dat en moet derhalve worden bijgestuurd met het oog op het algemeen belang op de langere termijn. Op dit moment tolereert de rechtsstaat nog islamkritiek. Daarvan moet meer effectief gebruik gemaakt worden. De mechanismen die leiden tot verzwakking van, en mogelijk op termijn zelfs tot verbod op islamkritiek moeten zo snel en helder mogelijk in kaart gebracht en over het voetlicht gebracht worden zodat ontkenning van de fundamentele problemen van en met de islam niet langer een politiek-correcte optie is. De tijd van grappen maken is voorbij.

 5. Cool Pete schreef:

  Interessant artikel.

  Toch ontkomen we er niet aan : verbieden.
  Islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat.
  Het is een veroverings-ideologie, die geweld promoot.

 6. BegrensEuropa! schreef:

  @ Cool Pete. Om de islam te verbieden, moeten we het de status van godsdienst ontnemen. Dat is vooralsnog onmogelijk en dus is er geen andere keuze dan de islam “de wacht aan te zeggen” in Peter Louter’s woorden door ook in politieke en rechtsstatelijke zin de islam niet langer te faciliteren, zeker voor zover de islam in strijd is met algemene politieke en rechtsstatelijke overtuigingen en inzichten in het Westen. Dit vereist een bredere bewustwording van wat de islam werkelijk is – alsof we dat al niet wisten – en aansluitend afsluiting van een wirwar aan juridisch- en politiek-correcte geitenpaadjes. Dat of soumission of totaler Krieg, bluntly speaking, maar dat hangt uiteindelijk niet van ons af. Deze afschuwelijke waarheid is uiteindelijk niet vrijblijvend, vanwege de onaanvaardbare gevolgen.

 7. Hans schreef:

  Cool Pete helemaal verbieden dat is correct gezien. Citaat “Alleen omdat ze zich hier in ‘gebied van oorlog’ bevindt, houdt ze zich aan de rechtsregels”. Als dit door onderzoek door onderzoek (NVD) kan woorden aangetoond kunnen ook maatregelen kunnen worden genomen. De islam bedreigd dan de veiligheid van staat en samenleving en op deze grond kunnen we het de status van Godsdienst ontnemen. Tevens kunnen we dan beginnen met mensen met een salafistische achtergrond te repatriëren. Het is tegen die tijd een goed idee om asieltoeristencentra om te vormen tot uitzetcentra. Sowieso de islam behoort niet tot Nederland en is een vijfde colonne die als een kanker in onze samenleving verder groeit. Overal in de wereld waar deze ideologie
  aanwezig is het een bron van ellende.

 8. Johan P schreef:

  “Bassam Tibi, een groot kenner van hoe de islam zich manifesteert en die sinds kort in Nederland enige bekendheid heeft gekregen, voorspelde in een van zijn boeken: ‘Of Europa wordt islamitisch, of de islam wordt Europees’. ”
  Ook Bassam Tibi, die absoluut een kenner van islam is, zit fout in dit opzicht. Er zal nooit een europese islam komen, aangezien dat vereist dat een aantal basis zaken in de leer worden aangepast. Gezien de historie van islam is dat een wensdenken dat werkelijk nergens op is gebaseerd. Er zijn diverse pogingen geweest om islam te hervormen. Het probleem is dat die hervormingen op geen enkel punt ook maar een schijn van kans hebben om te kunnen worden verdedigd op theologische gronden aangezien er niets, maar dan ook helemaal niets in de geschriften is te vinden waar men die op zou kunnen baseren. De enige ‘hervorming’ die enigszins is geslaagd bracht het wahabisme/salafisme. Een extremere versie dus. En die is wel degelijk gebaseerd op zowel de teksten in de quran en de leer als beschreven in de hadith en de sunna. Dat is dan ook waarom overal waar islam begint als gematigd die uiteindelijk om zal slaan naar meer extreeem. Er is niets gematigds aan islam.
  En zeker in islam, waar het niet strikt volgen van de leer strafbaar is EN er een enorme groepsdruk is, zal het altijd zo zijn dat de minderheid van extremen de wil op zal leggen aan de meerderheid. De geschiedenis laat sowieso zien dat de wensen en meningen van de meerderheid helemaal niet van belang zijn, beleid en geschiedenis worden gemaakt door de kleine minderheid die het hardste schreeuwt en bereid is geweld te gebruiken.
  Tibi heeft wel gelijk in zijn stelling dat er slechts 2 wegen open staan:
  OF Europa wordt islamitisch,
  OF Europa gaat alle moslims verwijderen, goedschiks of kwaadschiks.

  Er is geen andere weg. Islam is nog nooit in haar 1400 jaar ergens vrijwillig vertrokken. Islam is nog nooit ergens geslaagd zich aan te passen en een soort van vreedzame co-existentie te bereiken. Dat kan ook niet omdat dat indruist tegen alle principes van islam. Alleen het woord al geeft dat aan, ‘onderwerping’. Dat geeft niet bepaald aan dat er een standpunt is waarop men zich kan beroepen op gelijkwaardigheid.

  Wat betreft het de wacht aanzetten, ik heb reeds vaker gepleit voor het intrekken van de status van godsdienst voor islam, in iedere vorm. Islam is geen godsdienst. Het is een ideologie waarin godsdienst, rechtspraak, bestuur, beleid, cultuur tot een onsplijtbaar geheel zijn gevormd. Een ideologie die op alle belangrijke punten haaks staat op de belangrijkste waarden van het westen.
  Op dat punt ben ik het dan ook eens met Spinoza dat de staat godsdiensten dient te controleren op hun inhoud en gevaarlijke ideologieen die de veiligheid van de staat en de burgers in gevaar brengen moet verbieden.

 9. Ad Rek schreef:

  Vaak wordt geargumenteerd dat de islam niet kan hervormen omdat er in de kernleer niets te vinden is dat hervorming enige grond kan geven. Ik denk dat dat waar is. Maar ik vraag me af of dat persé moet. Is het erg dat het dan niet echt Islam zal zijn in de ware zin van het woord zoals de islamitische fundamentalisten zeggen? Moeten we naar hen luisteren? of misschien juist naar moslims (religieuze mensen die niet zomaar atheïst of nietsist kunnen worden) die uit de Islamitische kerker willen?
  Islam heeft wel in zwakke vorm bestaan gemeten naar pure islam maatstaven. Bijvoorbeeld in Indonesië, in Libanon, Egypte, Syrië en Turkije, zelfs ook in Iran onder de Shah. Dat was onder westerse invloed of onder koloniale druk. Hier in Europa zou die zgn. zwakke islam dus zeker kunnen bestaan mits overheid en journalistiek zich niet laten chanteren met valse beschuldigingen van neo-kolonialisme, religieus racisme enz. enz.. Bovendien zou van de Islam hier geëist kunnen worden zich in te passen aan het hier geldende concept van een godsdienst. Zo niet, laat ze maar schelden en laat ze vertrekken zou ik zeggen. De wacht aanzeggen betekent neem ik aan, eerst aanpassen daarna erkenning als godsdienst. Dit moet en kan uitgewerkt worden. Belangrijk lijkt me de laatste zin in dit artikel; hoe kunnen wij islamcritici intensief samenwerken om de landelijke politiek onder druk te zetten. Of zijn wij te verdeeld daar überhaupt aan te kunnen beginnen?

 10. Cool Pete schreef:

  De islam tolereert de democratische rechtstaat niet, en wil die afschaffen :
  waarbij alle middelen toegestaan zijn, van huichelen t/m massa-moord.

  Een “leer” gedogen, die alles wil vernietigen, wat wij hebben opgebouwd,
  is zelfmoord.

  Verbieden, dus.

 11. Yvette Evers schreef:

  Er zit iets duivels in het geloof dat je naar de hemel gaat als je andere mensen vermoordt. Dat is het grootste gevaar voor ons, en daar zouden we het vaker over moeten hebben.

 12. Johan P schreef:

  @Ad Rek
  Het is niet zozeer dat islam daar bestaat/bestond in een zwakke vorm, maar dat er een sterke staat/leider was die het gevaar van islam heel goed inzag en daarom met een harde hand regeerde om de ergste uitwassen van islam tegen te gaan.
  Overigens is Indonesie niet bepaald een zwakke vorm. Christenen worden daar vervolgd en regelmatig aangevallen en zijn in veel gevallen onderworpen aan regels die hen een duidelijk minderwaardige positie geven. Dat het (nog) niet zo erg is als in sommige andere landen is niet bepaald een verdienste van een soort gematigde islamitische leer, maar van het feit dat islam daar nog niet/niet meer voldoende grip heeft op de overheid. Maar zeker in Indonesie is het duidelijk dat de islamitische invloed groeiende is (gedenke ook de christelijke gouverneu van Jakarta die wegens godslastering tot een celstraf werd veroordeeld omdat hij zich ‘beledigend’ uitliet over islam.
  Ook in Libanon, Egypte en Turkije is de islamitische invloed groeiende. De zogenaamde ‘arabische lente’ heeft er eerder voor gezorgd dat dit werd aangewakkerd dan dat het die invloed heeft beperkt.
  Het westen maakt zich -in ieder geval met de mond- zorgen over de mensenrechten en wauwelt over de dictators, maar lijkt zich niet te realiseren dat islam slechts 1 ding respecteert en dat is kracht. Islam houdt zich koest zolang het weet dat de tegenstander de middelen EN de wil heeft om het te verslaan. Zodra het een zwakte bespeurt draait dat als een windhaan om en dat is wat we nu zien. Het westen zou waarschijnlijk nog steeds de mogelijkheid hebben islam te verslaan. Maar de wil ontbreekt en daar wordt nu dan ook stevig op ingespeeld.

 13. Joke schreef:

  Er is maar 1 koran, en die staat vol met doodsbedreigingen en angstzaaien. De overheid zou zich daar in moeten verdiepen voordat er nog meer illegale moslims toegelaten worden. De veiligheid van de nederlandse bevolking met zijn christelijke waarden moet voorop staan.

 14. Ad Rek schreef:

  @JohanP
  Ja, soort van verlichte despoten. Je hebt gelijk in wat je zegt over Indonesië maar ik sprak in de verleden tijd. Ik heb een Marokkaan gekend die inde 90er jaren naar Indonesië was geweest en het als een verlichting en een voorbeeld ervoer. Toen nog net wel, daarna niet meer. Die hele –nog steeds tribale- cultuur vraagt om een, en schept een sterke leider of despoot. De islam heeft in de 7de eeuw verbetering in gebracht in die stammen culturen maar daar hebben we nu niets meer aan. Islam bevestigd zelfs dat ondemocratische en hiërarchische. De stap naar mensenrechten en democratie enz. is te groot. Zie wat er gebeurd in Turkije als je het volk vraagt wat het wil. Atatürk en wat hij in gang zette is overboord gegooid. Schuld van het westen mijns inziens. Het westen maakt die fout door haar eigen geschiedenis, cultuur en ontwikkeling op hen te projecteren. Dit heeft de ellendige toestand in de Islamitische wereld mede geschapen. Democratie implementeren in de Islamitische wereld vind ik een belachelijk idee en ideaal. Maar de westerling mag niet iets anders van zichzelf.

 15. Johan P. schreef:

  @Ad Rek
  Ik ben het daar slechts ten dele mee eens.
  Ja, het westen projecteert de eigen waarden op andere culturen. Maar dat is iets van de laatste tijd. Tot aan de jaren ‘60 van de vorige eeuw was er niemand die serieus meende dat alle culturen gelijkwaardig zijn. Iedereen wist en begreep dat de westerse cultuur op alle punten superieur was aan vrijwel alle andere culturen.
  Pas nadien zijn mensen in het westen onder de invloed van de ‘sociale wetenschappen’ die overigens op vrijwel geen enkel punt aan de definitie van echte wetenschap voldoen een soort schuldgevoel gaan ontwikkelen. Voor zover ik het kan beoordelen heeft dat te makengehad met WW1 en WW2 en de gevolgen daarvan EN het overontwikkelde sociale zorggevoel dat de westerse samenleving kenmerkt. Het is een typisch kenmerk van die samenleving dat mensen verantwoordelijkheid voelen voor alles waar ze mee te maken hebben, ook als daar geen sprake van is. Andere culturen hebben dat in veel mindere mate en zien het als een zwakte om gebruik van te maken. De hele discussie over slavernij en ‘reparation’ is daar een zeer goed voorbeeld van.
  Het westen zal weer moeten leren dat men in eerste instantie verantwoordelijk moet zijn voor zichzelf en het eigen land/volk. En dat zal een hele, hele harde les worden. Een les waarvan ik me sterk afvraag of het westen die zal overleven.
  En zelfs als het westen die les leert en overleeft dan moet men die les ook op andere culturen van toepassing laten zijn. Het westen is NIET verantwoordelijk voor de gevolgen van achterlijk gedrag in andere culturen. Men moet zich dan ook beperken tot het handelen ermee, maar niet proberen zich in te mengen in hoe zaken daar geregeld zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.